+421 944 078 245
v prac. dňoch 9:00 - 17:00

Obchodné podmienky obstarávateľa pri obstaraní veci

ADINA vaše zážitky, s.r.o.,
so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T
IČO : 44 076 797, DIČ : 2022581913,
Bank. spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. 4007558830 /7500
IBAN : SK70 7500 0000 0040 0755 8830
Bank. spojenie: VUB, a.s. č.ú. 2781715859 /0200
IBAN : SK02 0200 0000 0027 8171 5859
(ďalej len obstarávateľ)

Článok I. - Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky obstarávateľa sa vzťahujú na všetky úkony pri obstarávaní veci – zážitku obstarávateľom pre objednávateľa – zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, t.z. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a upravujú práva a povinnosti vyplývajúce pre zmluvné strany, t.z. má sa na mysli obstarávateľ a objednávateľ, zo zmluvy o obstaraní veci medzi obstarávateľom a objednávateľom (ďalej v texte „obchodné podmienky“). Tieto obchodné podmienky obstarávateľa sa vzťahujú aj na úkony pri obstarávaní veci - zážitku obstarávateľom pre objednávateľa – zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, t.z. fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o obstaraní veci – zážitku, koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, avšak s výnimkou ustanovení vzťahujúcich sa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu výlučne na spotrebiteľský právny vzťah, spotrebiteľskú zmluvu (t.z. vzťah medzi obstarávateľom zážitku a objednávateľom, ak je spotrebiteľom). Na tieto obchodné právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

2. Obstarávateľom je ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T , IČO: 44 076 797, DIČ : 2022581913 (ďalej v texte „obstarávateľ“) a objednávateľom – zákazníkom, je spotrebiteľ – fyzická osoba alebo fyzická osoba/právnická osoba (ktorá nie je spotrebiteľom), ktorá vykoná vo vzťahu k obstarávateľovi objednávku podľa Článku II. bod 1. týchto obchodných podmienok za účelom obstarania veci - zážitku (ďalej v texte „objednávateľ“).

3. Predmetom zmluvy o obstaraní veci je obstaranie veci - zážitku (ďalej v texte „zmluva o obstaraní zážitku“) obstarávateľom pre objednávateľa, alebo pre ním určenú tretiu osobu – t.z. osobu čerpajúcu zážitok, spočívajúceho v účasti na rôznych akciách, aktivitách, pobytoch, v odobratí, využití služby rôzneho druhu, a to podľa ponuky alebo z ponuky obstarávateľa, ktorá je zverejnená v „Katalógu zážitkov“ v elektronickej podobe, na webovej stránke obstarávateľa - www.adina.sk , alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa.

4. Kontaktné údaje obstarávateľa sú nasledovné: - www.adina.sk ,www.darcekyazazitky.sk - email: info@adina.sk - telefón: 00421/944/078245 - poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava - osobne na prevádzke: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01, prevádzková doba: v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hodiny - bankové spojenie: ČSOB, a.s., č.ú. 4007558830/7500 VUB, a.s. č.ú. 2781715859/0200 Všetky vyššie uvedené kontakty platia aj v prípade vybavovania reklamácií – viď. Článok VII. bod 4. týchto obchodných podmienok.

5. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky obstarávateľovi potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami obstarávateľa pri obstaraní veci - zážitku, ktoré sú publikované na webovej stránke obstarávateľa: www.adina.sk, www.darcekyazazitky.sk . Objednávateľ zároveň odoslaním svojej objednávky obstarávateľovi potvrdzuje, že s týmito podmienkami v celom rozsahu súhlasí a na znak súhlasu podáva svoju objednávku na uzatvorenie zmluvy o obstaraní zážitku, pričom tieto obchodné podmienky sú obsahovou súčasťou zmluvy o obstaraní zážitku.

6. Tieto obchodné podmienky obstarávateľa pri obstaraní zážitku sú obsahovou súčasťou zmluvy o obstaraní zážitku. V prípade, že obstarávateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o obstaraní zážitku, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o obstaraní zážitku uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.


Článok II. – Spôsob uzatvárania zmluvy o obstaraní zážitku

1. Objednávateľ prejaví záujem o obstaranie veci - zážitku svojou objednávkou, ktorú môže realizovať týmito spôsobmi: Vyplnením objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na www.adina.sk a www.darcekyazazitky.sk a jeho zaslaním elektronickým spôsobom obstarávateľovi, alebo jeho vytlačením a zaslaním poštou na adresu sídla obstarávateľa. Vyplnením a doručením objednávkového formulára osobne na prevádzke: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01, v prevádzkovej dobe (uvedenej v Článku I. bod 4. - kontaktné údaje obstarávateľa).

2. Zmluva o obstaraní zážitku je uzatvorená záväzným akceptovaním - potvrdením objednávky na uzavretie zmluvy o obstaraní zážitku, t.z., že pokiaľ môže obstarávateľ doručenú objednávku objednávateľa potvrdiť v celom rozsahu, obstarávateľ zašle objednávateľovi „potvrdenie objednávky“. Potvrdením objednávky objednávateľa obstarávateľom príde k uzatvoreniu zmluvy o obstaraní zážitku.

3. Obstarávateľ má právo odmietnuť potvrdiť objednávku objednávateľa, pokiaľ objednávateľ opakovane nesplní svoj záväzok spočívajúci v zaplatení ceny obstarania na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní zážitku alebo odmietne prevziať opakovane poukážku na čerpanie zážitku, obchodné podmienky spolu so sprievodným listom.


Článok III. – Práva a povinnosti zmluvných strán po uzatvorení zmluvy o obstaraní zážitku

1. Po obdržaní potvrdenia objednávky zo strany obstarávateľa objednávateľom, t.z. po uzavretí zmluvy o obstaraní zážitku, je objednávateľ povinný zaplatiť obstarávateľovi 100% ceny obstarania zážitku spôsobom a v lehote splatnosti, ako vyplýva z uzatvorenej zmluvy o obstaraní zážitku (viď. Čl. V. týchto obchodných podmienok).

2. Po zaplatení 100% ceny obstarania zážitku je obstarávateľ povinný objednávateľovi: zaslať darčekový balíček , ktorý obsahuje v listinnej podobe - darčekovú poukážku na čerpanie zážitku s vyznačenou dobou jej platnosti, obchodné podmienky a sprievodný list s podrobnými inštrukciami k objednanej službe – k čerpaniu zážitku. Obchodné podmienky a k tomu priloženú darčekovú poukážku spolu so sprievodným listom je povinný obstarávateľ doručiť objednávateľovi podľa spôsobu dohodnutého v nadväznosti na spôsob zaplatenia ceny obstarania zážitku v uzatvorenej zmluve o obstaraní zážitku. Tieto doklady oprávňujú objednávateľa na čerpanie zážitku podľa tejto zmluvy o obstaraní zážitku. Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba (po splnení podmienok uvedených v bode 5. tohto článku obchodných podmienok) môže čerpať zážitok len na základe predloženia darčekovej poukážky dodávateľovi zážitku.

3. Darčeková poukážka na čerpanie zážitku je zhmotnením predmetu obstarania podľa uzavretej zmluvy o obstaraní zážitku. Je vystavená v listinnej podobe obstarávateľom a priložená k obchodným podmienkam a sprievodnému listu. Darčeková poukážka platí po dobu 12 mesiacov od dátumu uzavretia zmluvy (viď. Čl. II. bod 2. týchto obchodných podmienok). Doba platnosti darčekovej poukážky 12 mesiacov je dobou trvania zmluvy, ak nie je uvedené v týchto obchodných podmienkach inak.

4. Objednávateľ alebo ním určená osoba čerpajúca zážitok (viď. bod 5. tohto článku obchodných podmienok) ako držiteľ poukážky po obdržaní poukážky má možnosť vymeniť poukážku na konkrétnu aktivitu bez uvedenia dôvodov maximálne 2 x krát, v čase doby jej platnosti, avšak najneskôr pri vykonaní rezervácie za poukážku na čerpanie iného zážitku ponúkaného obstarávateľom, a to na základe písomnej žiadosti zaslanej v listinnej alebo elektronickej podobe, doručenej obstarávateľovi. Táto služba nie je spoplatnená. V prípade výberu zážitku zhmotneného v poukážke nižšej hodnoty, sa peňažný rozdiel v cene obstarania nevracia, v prípade výberu zážitku poukážky vyššej hodnoty, je potrebné tento cenový rozdiel objednávateľom alebo osobou čerpajúcou zážitok doplatiť v lehote najneskôr 2 pracovné dni pred čerpaním zážitku. Poukážka nemôže byť zamenená za peniaze.

5. Objednávateľ je oprávnený previesť všetky nadobudnuté práva a povinnosti, previesť na inú osobu, osobu čerpajúcu zážitok, prostredníctvom zakliknutia elektronického tlačidla ,,Súhlasím s postúpením práv a povinností ktoré som nadobudol vykonaním objednávky na inú osobu, respektíve osobu čerpajúcu zážitok a to konkrétne osobu, ktorá sa preukáže platnou darčekovou poukážkou a následne pri vyplňovaní rezervačného formulára jasným zakliknutím elektronického tlačidla, ktorým prejaví súhlas s postúpením všetkých práv a povinností z objednávateľa na svoju osobu, ako osobu čerpajúcu zážitok. Ďalej prehlasuje, že jej bol odovzdaný darčekový balíček s obsahom darčeková poukážka, sprievodný list a všeobecné obchodné podmienky, s ktorými sa oboznámila a plne ich berie na vedomie. Tiež prehlasuje, že si preštudoval zdravotné obmedzenia a taktiež obmedzenia pri čerpaní zážitku uvedené v týchto obchodných podmienkach čl. 4 ods. 4 a jej zdravotný stav je pre čerpanie tejto zážitkovej aktivity vhodný. Osoba čerpajúca zážitok ďalej prehlasuje, že a oboznámila s ochranou jej spracúvaných osobných údajov obstarávateľom podľa Čl. IX. obchodných podmienok. Účinky zmeny subjektu na strane objednávateľa za osobu čerpajúcu zážitok nastávajú momentom odoslania rezervačného formulára a spätného potvrdenia zo strany objednávateľa. Osobe čerpajúcej zážitok musí byť objednávateľom odovzdaná darčeková poukážka na čerpanie zážitku s vyznačenou dobou jej platnosti, obchodné podmienky a sprievodný list s podrobnými inštrukciami k objednanej službe. Osoba čerpajúca zážitok vstupuje do práv a povinností objednávateľa ako pôvodného držiteľa darčekovej poukážky a musí spĺňať tie isté podmienky uvedené v sprievodnom liste k danej aktivite (napr. vek , zdravotný stav a podobne).

6. Platnosť poukážky (zodpovedá dobe trvania zmluvy) je ukončená: • uplynutím doby 12 mesiacov od uzavretia zmluvy alebo • pred uplynutím doby jej platnosti vyčerpaním zážitku alebo dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zmluvnou stranou zmluvnej protistrane. Po uplynutí doby platnosti poukážky je poukážka neplatná a nemožno ju nahradiť inak. Dňom skončenia platnosti poukážky alebo v prípade nahlásenia jej straty alebo v iných prípadoch výslovne uvedených v týchto obchodných podmienkami je poukážka zablokovaná. Uvedené skutočnosti sú vyznačené v texte uvedenom v darčekovej poukážke.

7. Pokiaľ objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok nemôže využiť poukážku alebo vyčerpať zážitok do uplynutia doby platnosti poukážky, alebo doby čerpania zážitku, môže pred uplynutím tejto doby objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky písomne kontaktovať obstarávateľa v listinnej alebo elektronickej podobe a požiadať o predĺženie platnosti poukážky o 3 alebo 6 mesiacov. Predĺženie platnosti poukážky, alebo doby čerpania zážitku je spoplatnené poplatkom vo výške 15,- € /za predĺženie doby platnosti poukážky o 3 mesiace. Predĺženie darčekovej poukážky je možné maximálne 2x, teda maximálne o dobu 6 mesiacov. Osoba žiadajúca o tento úkon predĺženia doby platnosti poukážky alebo doby čerpania zážitku je povinná tento poplatok obstarávateľovi zaplatiť, pokiaľ obstarávateľ potvrdí možnosť predĺženia. Písomnú žiadosť o predĺženie a zaplatiť poplatok po predchádzajúcom odsúhlasení možnosti predĺženia doby s obstarávateľom, je nutné vykonať najneskôr do posledného dňa platnosti poukážky.

8. Pokiaľ objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok stratí, alebo jej bude odcudzená darčeková poukážka počas doby platnosti, je nevyhnutné o tejto skutočnosti ihneď informovať obstarávateľa. Obstarávateľ túto darčekovú poukážku „ zablokuje“, tzn. nebude možné na ňu čerpať zážitok. Žiadosť o vydanie novej náhradnej darčekovej poukážky s novým identifikačným číslom je potrebné vykonať písomnou formou a to emailom, alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou. Táto služba je spoplatnená sumou 10,- €.


Článok IV. – Realizácia obstarania veci - zážitku, práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku (zážitkov) je povinný: kontaktovať obstarávateľa výhradne elektronickým formulárom uverejneným na webovej stránke obstarávateľa a dojednať konkrétny voľný termín - rezerváciu zážitku (zážitkov). Rezerváciu je možné vykonať najneskôr do dátumu, ktorý je uvedený na darčekovej poukážke ako ,,platná do´´ krátený o čas, ktorý je uvedený v sprievodnom liste ako ,,rezervácia´´ Ak v tejto lehote objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok nevykoná rezerváciu prostredníctvom obstarávateľa, nemá objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok nárok na akúkoľvek náhradu.

2. Obstarávateľ poskytne objednávateľovi alebo osobe čerpajúcej zážitok ako držiteľa poukážky na čerpanie zážitku dodanie „zážitku“ výlučne na základe jeho objednávky a rezervácie termínu. Pri vykonaní objednávky zážitku objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky navrhne obstarávateľovi termín uskutočnenia zážitku. Tento navrhnutý termín obstarávateľ preverí u dodávateľa zážitku. Po odsúhlasení termínu, miesta, prípadne ďalších okolností, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie zážitku, obstarávateľ objednávateľovi alebo osobe čerpajúcej zážitok ako držiteľa poukážky na čerpanie zážitku potvrdí termín a miesto uskutočnenia zážitku, a to tým istým spôsobom zo spôsobov uvedených v bode 1. tohto článku, akým ho kontaktoval objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku, pokiaľ sa medzi nimi výslovne nedohodne inak.

3. V súlade s bodom 1. tohto článku obchodných podmienok, podľa presne dohodnutého a špecifikovaného zážitku a rezervovania jeho čerpania, je objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku, povinná sa dostaviť na vlastné náklady (alebo na náklady obstarávateľa, ale to len v prípade, ak je preprava do miesta čerpania zážitku zahrnutá a dohodnutá ako predmet obstarania zážitku) do dohodnutého miesta čerpania zážitku, v dohodnutom termíne, t.z. musí sa dodržať dátum, čas a miesto. V prípade nedodržania týchto podmienok objednávateľom alebo osobou čerpajúcou zážitok ako držiteľom poukážky bez zavinenia obstarávateľa, považuje sa zo strany obstarávateľa, že zážitok bol vyčerpaný bez nároku na vrátenie ceny alebo časti ceny zážitku, náhradu škody alebo náhradu na čerpanie nového „náhradného“ zážitku.

4. Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky čerpá zážitok na svoju vlastnú plnú zodpovednosť a berie na vedomie a súhlasí s tým, že dodávateľ obstarávanej veci – zážitku, je oprávnený neumožniť čerpať zážitok osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu, iných omamných látok alebo ak sa osoba čerpajúca zážitok neriadi inštrukciami, ktoré je nevyhnutné rešpektovať alebo dodržať, prípadne splniť vzhľadom na druh a povahu čerpaného zážitku.

5. Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku je povinná: a) Zabezpečiť si všetky potrebné doklady nevyhnutné k realizácii obstarania veci, ktoré sú obstarávateľom presne vyšpecifikované v inštrukciách pre čerpanie zážitku, ktoré sú buď priložené a doručované s potvrdením o obstaraní veci - zážitku, poukážkou na čerpanie zážitku, alebo osobitne pred čerpaním konkrétneho zážitku, pokiaľ z povahy čerpaného zážitku je nevyhnutné, aby bola osoba čerpajúca zážitok podrobne inštruovaná. K takýmto dokladom patria napr. cestovné doklady, poistenie osôb, prípadne majetku, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a pod.). b) U osôb mladších ako 15 rokov zabezpečiť sprevádzanie zákonným zástupcom alebo písomný súhlas zákonného zástupcu a súhlas zákonného zástupcu so sprevádzaním konkrétnou určenou plne spôsobilou dospelou osobou. c) U osôb vo veku od 15 rokov do veku nadobudnutia 18 rokov zabezpečiť súhlas zákonného zástupcu, bez sprevádzania dospelou osobou, ale to len pokiaľ z povahy zážitku nevyplýva nevyhnutnosť sprevádzania plne spôsobilou dospelou osobou, v takom prípade platí úprava uvedená v písmene b) tohto ustanovenia obchodných podmienok. d) Dodržiavať a riadiť sa inštrukciami doručenými obstarávateľom, vzťahujúcimi sa pre konkrétne čerpanie zážitku. e) Dodržiavať a riadiť sa inštrukciami a pokynmi dodávateľa zážitku, vzťahujúcimi sa pre konkrétne čerpanie zážitku. f) Pri čerpaní zážitku sa preukázať dodávateľovi zážitku poukážkou na čerpanie zážitku. g) Nahradiť škodu, ktorú spôsobí svojim konaním dodávateľovi zážitku.

6. V prípade, že objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku nesplní povinnosti uvedené v bode 1., 3., 4., 5. tohto článku, obstarávateľ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu takýmto konaním vzniknúť.

7. Osobitné upozornenie obstarávateľa k bezpečnosti objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok pri čerpaní zážitku a zodpovednosti obstarávateľa za ujmu na zdraví alebo za náhradu škody na majetku objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok: a) Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok sa zúčastňuje všetkých aktivít, ktoré sú obsahom čerpania zážitku na vlastnú zodpovednosť, po dôslednom a vážnom uvážení svojich zdravotných, fyzických a psychických spôsobilostí a stavu. b) Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok, je povinná sa pred čerpaním zážitku zúčastniť na aktivite tvoriacej zážitok na základe riadneho oboznámenia sa s pokynmi a inštrukciami priloženými k poukážke na čerpanie zážitku a na základe inštrukcií a pokynov dodávateľa zážitku. Obstarávateľ nezodpovedá objednávateľovi alebo osobe čerpajúcej zážitok za prípadnú ujmu na zdraví alebo škodu na majetku, ktorá by vznikla pri čerpaní zážitku porušením tejto povinnosti.

8. Osobitné upozornenie obstarávateľa k zodpovednosti objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok za ujmu na zdraví alebo za náhradu škody na majetku dodávateľa zážitku: Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok zodpovedá za následky svojho konania v prípade, že spôsobí ujmu na zdraví alebo škodu na majetku dodávateľovi zážitku alebo inej osobe zúčastňujúcej sa čerpanej aktivity.

Článok V. – Cena obstarania zážitku

1. Cena obstarania zážitku (tzv. základná cena zážitku, ďalej v texte „cena zážitku“) je splatná spravidla do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky objednávateľa obstarávateľom, je uvedená v záväznej objednávke, zverejnená v „Katalógu zážitkov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa www.adina.sk, www.darcekyazazitky.sk , alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa.

2. Ku každému obstarávateľom ponúkanému zážitku je uvedená cena zážitku s informáciou, čo uvedená cena zážitku zahŕňa s poznámkou, že v cene zážitku nie je zahrnuté „nič iné nad rámec uvedených položiek balíčka“ vzťahujúceho sa na príslušný zážitok.

3. Obstarávateľ vystaví a doručí objednávateľovi daňový doklad – faktúru s lehotou splatnosti do 10 dní odo dňa potvrdenia objednávky objednávateľa obstarávateľom, t.z. uzavretia zmluvy o obstaraní veci (viď. Čl. II. bod 1., 2. a Čl. III. bod 1. týchto obchodných podmienok).

4. Cena zážitku je uvedená v EUR. Obstarávateľ nie je platcom DPH.

5. Spôsob zaplatenia ceny obstarania zážitku: a) v hotovosti, na prevádzke obstarávateľa: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, v prevádzkovej dobe uvedenej v Čl. I. bod 4. obchodných podmienok alebo v mieste dodania darčekového balíčka (viď. Čl. III. bod 2. obchodných podmienok) na dobierku, b) bezhotovostne bankovým prevodom z účtu objednávateľa na účet obstarávateľa, viď. Čl. I. bod 4. týchto obchodných podmienok, (pri tomto spôsobe bezhotovostnej platby uhrádza objednávateľ všetky bankové poplatky spojené so zaplatením ceny obstarania veci – zážitku).

6. Cena zážitku (tzv. základná cena zážitku uvedená v katalógu, viď. bod 1. tohto článku) nezahŕňa náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné služby, ako napr. zabalenie. Podľa objednávateľom zvoleného spôsobu dopravy zásielky na webovej stránke obstarávateľa, uhradí objednávateľ obstarávateľovi príslušný paušálny poplatok uvedený na webovej stránke obstarávateľa v závislosti na ním zvolenom spôsobe dopravy. Výška poplatku za doručenie darčekového balíčka je objednávateľovi známa pri vyplňovaní objednávky podľa údajov na webovej stránke obstarávateľa.

Ak objednávateľ prejaví záujem zaslať darčekové balíčky pre tretie osoby na jednotlivé adresy (napríklad na adresy zamestnancov, obchodných partnerov, zákazníkov a pod.), je potrebné napísať túto požiadavku spolu so zoznamom adries na e-mail info@adina.sk spolu so žiadosťou o zmenu osoby držiteľa darčekovej poukážky podľa Čl. III. bod 5. Obchodných podmienok. Všetky darčekové balíčky budú zaslané na určené adresy, avšak v tomto prípade sa bude účtovať objednávateľovi ku každému darčekovému balíčku poštovné vo výške poplatku za doručenie darčekového balíčka, ktorý bude objednávateľovi známy podľa údajov uvedených na webovej stránke obstarávateľa pri vyplňovaní objednávky.

7. Poplatok v prípade darčekového balenia „BASIC“ a poplatok za balné obstarávateľ neúčtuje. V prípade darčekového balenia - darčeková krabička „DELUXE“ je tento druh balenia spoplatnený podľa údajov uvedených na webovej stránke obstarávateľa pri vyplňovaní objednávky.

8. Zaplatením ceny obstarania zážitku a nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné služby, ako napr. zabalenie (bod 6. tohto článku), objednávateľom obstarávateľovi je splnený záväzok objednávateľa vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy o obstaraní veci - zážitku. Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok už nie je povinná k žiadnej inej finančnej úhrade za čerpanie zážitku dodávateľovi zážitku. Dodávateľ zážitku nie je oprávnený sa domáhať na objednávateľovi alebo osobe čerpajúcej zážitok zaplatenia žiadnej inej platby, v súvislosti s čerpaním zážitku, ibaže by mal objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok záujem o čerpanie služieb nad rámec služieb obsiahnutých s čerpaným zážitkom obstaraným obstarávateľom podľa zmluvy o obstaraní zážitku uzatvorenej medzi objednávateľom a obstarávateľom alebo v prípade situácie podľa Čl. III., bod 7. alebo 8. týchto obchodných podmienok.

9. Zvýšenie ceny obstarania veci - zážitku V prípade, že príde zo strany dodávateľa zážitku k zvýšeniu ceny zážitku, čím príde k zvýšeniu ceny obstarania zážitku v porovnaní s dohodnutou cenou obstarania zážitku, môže obstarávateľ premietnuť toto zvýšenie do ceny obstarania zážitku, najneskôr však do dňa vykonania rezervácie termínu čerpania zážitku a bezodkladne o tom upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený v takomto prípade odstúpiť od zmluvy o obstaraní zážitku (viď. Čl. VIII. bod 2. písm. b) týchto obchodných podmienok). Pokiaľ objednávateľ nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, obstarávateľ je povinný pre tento prípad umožniť objednávateľovi zameniť vybratý zážitok za iný alebo doplatiť cenový rozdiel v lehote najneskôr 2 pracovné dni pred čerpaním zážitku a potom zážitok vyčerpať. V prípade, že objednávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu zvýšenia ceny zážitku a nezamení si vybratý zážitok za iný a ani nedoplatí cenový rozdiel v určenej lehote, obstarávateľ môže z tohto dôvodu odstúpiť od zmluvy o obstaraní zážitku - viď. Čl. VIII. bod 3. písm. d) týchto obchodných podmienok.

10. Vernostné body Vernostné body získané za nákup zážitkových aktivít je možné uplatniť iba na zážitky. Vernostné body nie je možné uplatniť na nákup tovaru – hmotných darčekov.


Článok VI. – Čas, doba čerpania zážitku

1. Vhodnosť čerpania zážitku vzhľadom na dobu jeho čerpania je uvedená a zverejnená v „Katalógu zážitkov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa - www.adina.sk , www.darcekyazazitky.sk alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa. Jedná sa o základnú informačnú povinnosť obstarávateľa, nakoľko čerpanie určitých druhov zážitkov je viazané a závislé od ročných období, poveternostných podmienok, od konkrétnej sezóny, dennej alebo nočnej doby a pod..

2. Ku každému obstarávateľom ponúkanému zážitku je uvedená doba čerpania tohto zážitku s prípadnou doplnkovou informáciou, napr. o vhodnosti čerpať zážitok v určitej dobe, doporučenie, kedy nie je vhodné zážitok čerpať a kedy nie je možné jeho čerpanie.

3. Dobu čerpania zážitku si objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky vymedzí vo formulári rezervácia zážitku. Rezervácia doby zážitku podlieha následnej akceptácii zo strany obstarávateľa (viď. Čl. IV. bod 1., 2. týchto obchodných podmienok).

4. Čas čerpania zážitku je presné označenie dátumu dňa alebo dní jeho čerpania a presné vymedzenie denného času jeho čerpania. Vhodnosť čerpania zážitku vzhľadom na čas jeho čerpania, je uvedená a zverejnená v „Katalógu zážitkov“ v elektronickej podobe, na webovej schránke obstarávateľa - www.adina.sk, www.darcekyazazitky.sk , alebo v listinnej podobe, vo forme reklamných letákov a propagačných materiálov, ktoré sú k dispozícii v sídle obstarávateľa. Jedná sa o základnú informačnú povinnosť obstarávateľa, nakoľko čerpanie určitých druhov zážitkov je viazané a závislé od prevádzkových dní a hodín dodávateľov zážitku. Čas čerpania zážitku si objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky vymedzí vo formulári rezervácia zážitku. Rezervácia času zážitku podlieha následnej akceptácii a potvrdeniu zo strany obstarávateľa (viď. Čl. IV. bod 1., 2. týchto obchodných podmienok).

5. O rezervácii termínu a miesta konkrétneho čerpania zážitku – viď. Čl. IV. bod. 1. a 2. týchto obchodných podmienok.

6. V prípade zrušenia termínu čerpania zážitku alebo v prípade odvolania, zrušenia alebo prerušenia čerpania zážitku zo strany dodávateľa zážitku, v dôsledku nepriaznivého počasia, poveternostných podmienok, technických alebo prevádzkových problémov, porúch na strane dodávateľa zážitku, má objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ako držiteľ poukážky na čerpanie zážitku, právo na poskytnutie toho istého zážitku v náhradnom termíne, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.


Článok VII. – Reklamácie - reklamačný poriadok, pripomienky, sťažnosti

Obstarávateľ: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T, IČO : 44 076 797, DIČ : 2022581913 (ďalej texte reklamačného poriadku len ako „obstarávateľ“), sa riadi pri uplatnení a vybavovaní reklamácií nasledovným reklamačným poriadkom, ktorý je okrem tohto ustanovenia obchodných podmienok obstarávateľa osobitne, viditeľne a dostupne umiestnený na webovej stránke obstarávateľa – viď. odkliknúť tu alebo osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku v okienku „Reklamačný poriadok“ a tiež v listinnej podobe na prevádzke obstarávateľa sídliacej na adrese Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01.

Obsah reklamačného poriadku je nasledovný:

1. Obstarávateľ zážitku zodpovedá objednávateľovi zážitku alebo osobe čerpajúcej zážitok za to, že v čase čerpania zážitku, bude čerpaný zážitok dodaný v súlade so zmluvou o obstaraní zážitku.

2. V prípade, že čerpaný zážitok nebude dodaný v súlade so zmluvou o obstaraní zážitku, bude dodaný vadne, má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok právo na uplatnenie zodpovednosti za vadu obstarania zážitku, formou uplatnenej reklamácie.

3. Nároky objednávateľa zážitku alebo osoby čerpajúcej zážitok pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vadu – pri reklamácii, sú nasledovné: a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok právo, aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne obstarávateľom zážitku odstránená. Obstarávateľ zážitku je povinný zabezpečiť bez zbytočného odkladu, aby bola vada odstránená. b) Objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok môže namiesto odstránenia vady pri čerpaní zážitku požadovať výmenu zážitku za iný zážitok. Ak sa vada týka len časti čerpaného zážitku, výmenu tejto časti, ak tým obstarávateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu zážitku alebo závažnosť vady. c) Obstarávateľ zážitku môže vždy namiesto odstránenia vady čerpaného zážitku vymeniť zážitok za iný zážitok, ak to objednávateľovi zážitku alebo osobe čerpajúcej zážitok nespôsobí závažné ťažkosti. d) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa zážitok čerpal ako bez vady, má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok právo na výmenu zážitku za iný zážitok alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok aj v prípade, že sa jedná o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení alebo pre väčší počet vád nemôže zážitok riadne čerpať alebo vyčerpať. e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady (t.z. vady, pre ktoré je možné zážitok čerpať), má objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok právo na primeranú zľavu z ceny zážitku.

4. Reklamácie objednávateľa zážitku alebo osoby čerpajúcej zážitok, je možné uplatňovať písomne alebo osobne prostredníctvom týchto kontaktov (viď. tiež Článok I. bod 4. obchodných podmienok obstarávateľa zážitku): • www.adina.sk ,www.darcekyazazitky.sk - viď. tu odkliknúť reklamačný poriadok  email: info@adina.sk  telefón: 00421/944/078245  poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava  osobne na prevádzke: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01, kde je počas prevádzkovej doby, t.z. v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hodiny prítomná osoba určená obstarávateľom zážitku, ktorá je poverená vybavovať reklamácie.

5. Reklamácie je potrebné uplatniť objednávateľom zážitku alebo osobou čerpajúcou zážitok okamžite pri vzniku problému, vady obstarania zážitku, pokiaľ to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu po zistení vady, nedostatku, problému súvisiaceho s čerpaním zážitku, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa čerpania zážitku.

6. Osoba uplatňujúca reklamáciu (t.z. objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok), je povinná uviesť číslo poukážky na čerpanie zážitku a podrobne opísať vadu, prípadný problém, resp. nedostatok, vrátane popisu osôb, s ktorými pri čerpaní zážitku zo strany dodávateľa zážitku komunikovala, prišla do styku a uplatniť si konkrétny nárok podľa poučenia v bode 3. tohto reklamačného poriadku. Osoba uplatňujúca si reklamáciu môže využiť pri uplatnení reklamácie formulár na uplatnenie reklamácie - viď. odkliknúť tu alebo osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku v okienku „reklamácie“ a následne formulár vyplniť a zaslať obstarávateľovi zážitku emailom alebo doručiť mu ho poštou alebo osobne.

7. Na základe podanej reklamácie, uplatnenia reklamácie, obratom po jej obdržaní, objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok, obdrží zo strany obstarávateľa zážitku písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, a to v prípade elektronicky uplatnenej reklamácie elektronickým spôsobom, zaslaním emailu alebo v prípade poštou alebo osobne uplatnenej reklamácie, písomným potvrdením v listinnej podobe.

8. O každej uplatnenej reklamácii vyhotoví obstarávateľ zážitku tzv. reklamačný list – dokument v písomnej forme tak, že jedno vyhotovenie je vždy určené osobe uplatňujúcej reklamáciu a jedno vyhotovenie eviduje obstarávateľ zážitku vo vedenej evidencii reklamácií (formulár reklamačného listu je možné odkliknúť tu alebo osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku v okienku „reklamácie“). V prípade uplatnenia reklamácie elektronicky, obstarávateľ zážitku zašle osobe uplatňujúcej reklamáciu reklamačný list – dokument emailom, v prílohe ktorého bude obstarávateľom vyplnený a potvrdený reklamačný list – dokument. V prípade reklamácie uplatnenej poštou, obstarávateľ zážitku zašle osobe uplatňujúcej reklamáciu reklamačný list – dokument emailom listom, zaslaním listovej zásielky, v prílohe ktorej bude obstarávateľom vyplnený a potvrdený reklamačný list – dokument v listinnej podobe. V prípade osobne uplatnenej reklamácie, obstarávateľ zážitku jedno vyhotovenie vyplneného a potvrdeného reklamačného listu – dokumentu osobne odovzdá v čase uplatňovanej reklamácie na prevádzke obstarávateľa zážitku osobe uplatňujúcej reklamáciu.

9. Obstarávateľ zážitku sa zaväzuje reklamáciu prešetriť bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a podľa spôsobu jej vybavenia, reklamáciu vybaviť ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a zároveň v tejto lehote podať osobe uplatňujúcej reklamáciu, písomné stanovisko k reklamácii.

10. V prípade, ak objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy na obstaranie zážitku (t.z. v dobe trvania zmluvy), môže obstarávateľ zážitku vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (§ 18a z.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch). Obstarávateľ zážitku je povinný poskytnúť objednávateľovi zážitku alebo osobe čerpajúcej zážitok, kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť obstarávateľa zážitku vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11. V prípade, ak objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy na obstaranie zážitku a obstarávateľ zážitku ju zamietol, je povinný obstarávateľ prostredníctvom osoby, ktorá reklamáciu vybavila v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ zážitku alebo osoba čerpajúca zážitok zaslať predmet reklamovanej služby na odborné posúdenie. Ak bol predmet reklamovanej služby posúdený takto určenou osobou, obstarávateľ zážitku je povinný znášať náklady odborného posúdenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa takto preukáže zodpovednosť obstarávateľa zážitku za vadu, môže sa reklamácia uplatniť znova. Obstarávateľ zážitku je povinný objednávateľovi zážitku alebo osobe čerpajúcej zážitok uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. Obstarávateľ zážitku vedie evidenciu uplatnených reklamácií v elektronickej podobe na pevnom nosiči dát a tiež v listinnej papierovej podobe. V evidencii uplatnených reklamácií zaznamenáva údaj o dátume uplatnenia reklamácie, dátum a spôsob vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

13. Obstarávateľ zážitku upovedomuje objednávateľa zážitku/osobu čerpajúcu zážitok, že v prípade ak sa objednávateľ zážitku/osoba čerpajúca zážitok domnieva, že obstarávateľ zážitku porušil jeho práva alebo zle vybavil reklamáciu, môže sa obrátiť so žiadosťou o nápravu na obstarávateľa zážitku. Pokiaľ objednávateľ zážitku/osoba čerpajúca zážitok neuspeje u obstarávateľa zážitku a využil všetky zákonom dané možnosti v reklamačnom konaní, t.z. že si uplatnil svoje právo v reklamačnom konaní, je oprávnený podať svoj návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak obstarávateľ zážitku na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo vôbec nereagoval do 30 dní. Pre tieto spory platí, že ich hodnota musí dosahovať aspoň 20,-- EUR. Návrh je možné podať online na ktorýkoľvek orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v prípade obstarávateľa zážitku Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17331927 alebo niektorý z iných orgánov-subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zapísaných do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárstva SR – viď. zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zverejnených na www.mhsr.sk. Výsledkom alternatívneho riešenia sporu je nezáväzné odôvodnené stanovisko. V nezáväznom stanovisku orgán alternatívneho riešenia sporov popíše skutkový stav a vyvodí z uskutočneného dokazovania záver, či došlo k porušeniu zákona obstarávateľom. Vo všeobecnosti je alternatívne riešenie sporu bezplatné, orgán alternatívneho riešenia sporu môže túto službu pre objednávateľa ako spotrebiteľa spoplatniť, maximálne však vo výške 5,-- EUR. Pokiaľ objednávateľ zážitku nevyužije možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia sporov, môže sa so svojim nárokom obrátiť na príslušný súd, ktorým je v prípade obstarávateľa Okresný súd v Trnave.

14. Ustanovenia bodov 10., 11., 13. Reklamačného poriadku sa nevzťahujú na právny vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok, ktorá nie je spotrebiteľom.

15. Obstarávateľ zážitku, okrem vyššie uvedených reklamácií a nad rámec povinností pri vybavovaní reklamácií, za účelom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb, víta od klientov a zákazníkov doručenie akýchkoľvek pripomienok, príp. sťažností, hodnotení, posúdení kvality poskytnutých služieb, názorov a pod. a zaväzuje sa nimi zapodievať a riešiť ich v záujme dosiahnutia vyššej kvality poskytovaných služieb a maximálnej spokojnosti klientov – viď. odkliknúť tu alebo osobitne na webovej stránke obstarávateľa zážitku v okienku „názory, postrehy, hodnotenie spokojnosti zákazníkov“. Vopred ďakujeme.


Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy o obstaraní veci - zážitku a storno rezervácie čerpania zážitku

1. Objednávateľ alebo osoba čerpajúca zážitok ak je spotrebiteľom je oprávnená odstúpiť od zmluvy o obstaraní veci – zážitku uzavretej na diaľku alebo od zmluvy o obstaraní veci – zážitku uzavretej mimo prevádzkových priestorov obstarávateľa bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o obstaraní veci – zážitku. V tomto prípade obstarávateľ poučuje objednávateľa/osobu čerpajúcu zážitok ako spotrebiteľa o uplatnení práva objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy obstarania veci – zážitku nasledovne:
Poučenie obstarávateľa o uplatnení práva objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:
 Objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok, ak je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od zmluvy o obstaraní veci – zážitku uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov obstarávateľa bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov obstarávateľa, t.z. odo dňa potvrdenia objednávky objednávateľa zo strany obstarávateľa. Lehota 14 dní začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy o obstaraní veci – zážitku, t.z. deň uzavretia zmluvy sa do lehoty nezahŕňa. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, t.z. do 24:00 hod. posledného dňa lehoty.
 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy obstarávateľa svojim jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou alebo emailom, pričom kontaktné údaje sú:
email: info@adina.sk
poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava.
Ak má objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok záujem, na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stránke obstarávateľa www.adina.sk, www.darcekyazazazitky.sk, zakliknúť „Formulár na odstúpenie od zmluvy“. Ak objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok odstúpi od zmluvy, prijatie odstúpenia od zmluvy mu/jej bezodkladne ako obstarávateľ potvrdíme emailom alebo listom zaslaným poštou.
 Po odstúpení od zmluvy vrátime objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok zaplatenú cenu zážitku a objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok je nám povinná ako obstarávateľovi vrátiť poukážku na čerpanie zážitku. Cenu zážitku, ktorú sme povinní vrátiť z dôvodu odstúpenia od zmluvy, uhradíme rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ceny obstarania zážitku, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, v lehote do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok vrátenej poukážky na našu adresu.
 Ak sa na základe zmluvy o obstaraní veci – zážitku začne poskytovanie služby, t.z. čerpanie zážitku na základe rezervácie objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto bode 1. tohto článku obchodných podmienok, v tomto prípade platí, že udelením súhlasu objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok so začatím čerpania zážitku, stráca objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok po úplnom dočerpaní zážitku právo na odstúpenie od zmluvy. Za týmto účelom máme ako obstarávateľ povinnosť vyžiadať si od objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok bol/bola riadne poučený/-á o tom, že udelením súhlasu objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok so začatím čerpania zážitku, stráca po úplnom dočerpaní zážitku právo na odstúpenie od zmluvy. Výslovný súhlas podľa predchádzajúcej vety má objednávateľ zaznamenaný na trvalom nosiči (v emaile). Uvedené platí rovnako aj v prípade čerpania zážitku na základe darčekovej poukážky zaslanej elektronickým spôsobom.
 Ak by objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok aj napriek poučeniu obstarávateľa podľa predchádzajúcej zarážky a súhlasu objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok so začatím čerpania zážitku počas lehoty na odstúpenie od zmluvy o čerpaní zážitku uvedenej v tomto bode 1. tohto článku obchodných podmienok odstúpil, má objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok povinnosť uhradiť obstarávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy bolo objednávateľom oznámené rozhodnutie odstúpiť od zmluvy o čerpaní zážitku a tiež inú ujmu vzniknutú obstarávateľovi, pokiaľ jej obstarávateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z omeškania alebo z vadného plnenia obstarávateľa.
a) V ostatných prípadoch, ktoré nie sú upravené v bode 1. tohto článku obchodných podmienok, je objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok oprávnený/-á odstúpiť od zmluvy o obstaraní veci - zážitku nasledovným spôsobom a z týchto dôvodov: bez uvedenia dôvodu po dobu platnosti darčekovej poukážky do okamihu dojednania rezervácie čerpania zážitku, za storno poplatok vo výške 30 % z ceny darčekovej poukážky. Objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok je povinný vrátiť obstarávateľovi poukážku na čerpanie zážitku spolu s odstúpením od zmluvy. Obstarávateľ je povinný prevziať vrátenú poukážku na čerpanie zážitku od objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok a vrátiť objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok cenu obstarania zážitku, krátenú o 30% v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vrátenej poukážky na adresu obstarávateľa,
b) v prípade jednostranného zvýšenia ceny obstarania zážitku oproti pôvodne dohodnutej cene, viď. Čl. V. bod 9. týchto obchodných podmienok,
c) v prípade zrušenia poskytovania zážitku dodávateľom zážitku.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu 2. tohto článku obchodných podmienok, pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy obstarávateľa svojim jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou alebo emailom, pričom kontaktné údaje sú: email: info@adina.sk, poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava.

Odstúpením objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok od zmluvy o obstaraní zážitku podľa bodu 2. písm. b), c) tohto článku obchodných podmienok, vzniká:
Objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok povinnosť vrátiť doručenú poukážku na čerpanie zážitku spolu s odstúpením od zmluvy, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
Obstarávateľovi povinnosť vrátiť objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok oproti vrátenej poukážke, cenu obstarania veci vo výške 100%, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa obdržania objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok vrátenej poukážky na čerpanie zážitku.

Obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o obstaraní veci - zážitku z týchto dôvodov :
a) V prípade zrušenia poskytovania zážitku dodávateľom zážitku.
b) V prípade, že objednávateľ nezaplatí cenu obstarania veci ani v dodatočnej lehote 5 kalendárnych dní poskytnutej obstarávateľom objednávateľovi po uplynutí času splatnosti ceny obstarania podľa Čl. V. bod. 3. týchto obchodných podmienok.
c) Z dôvodu nesplnenia povinností uvedených v Čl. IV. bod 1.,3.,4.,5. týchto obchodných podmienok.
d) V prípade, ak podľa Čl. V bod 9. obchodných podmienok objednávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu zvýšenia ceny zážitku a nezamení si vybratý zážitok za iný a ani nedoplatí cenový rozdiel v určenej lehote najneskôr 2 pracovné dni pred čerpaním zážitku.
Odstúpením obstarávateľa od zmluvy o obstaraní veci - zážitku podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok, vzniká:
Pri odstúpení podľa písm. a) a d), objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok povinnosť vrátiť doručenú poukážku na čerpanie zážitku najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo obstarávateľom doručené odstúpenie od zmluvy objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok. Obstarávateľovi vzniká povinnosť vrátiť objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok oproti vrátenej poukážke, cenu obstarania veci vo výške 100%, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa obdržania objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok vrátenej poukážky na čerpanie zážitku.
Pri odstúpení podľa písm. b), nevzniká stranám povinnosť vrátiť si poskytnuté plnenia, nakoľko objednávateľovi nebola doručená poukážka na čerpanie zážitku a obstarávateľovi nebola zaplatená cena obstarania veci – zážitku objednávateľom.
Pri odstúpení podľa písm. c) (z dôvodu porušenia povinností v Čl. IV. bod 1., 4., 5.), objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok vzniká povinnosť vrátiť obstarávateľovi doručenú poukážku na čerpanie zážitku najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo obstarávateľom doručené odstúpenie od zmluvy objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok, v súlade s Čl. III. bod 6. týchto obchodných podmienok bude poukážka obstarávateľom voči dodávateľom zážitku (zážitkov) „zablokovaná“, t.z. nebude možné na ňu čerpať zážitok (zážitky). Obstarávateľovi vzniká povinnosť vrátiť objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok cenu obstarania veci, krátenú o 80% najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa obdržania objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok vrátenej poukážky na čerpanie zážitku, a to z dôvodu objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok nesplnených povinností, na ktoré bol obstarávateľom upozornený.
Pri odstúpení podľa písm. c) (z dôvodu porušenia povinností v Čl. IV. bod 3.) objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok vzniká povinnosť vrátiť obstarávateľovi doručenú poukážku na čerpanie zážitku najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bolo obstarávateľom doručené odstúpenie od zmluvy objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok, v súlade s Čl. III. bod 6. týchto obchodných podmienok, bude poukážka „zablokovaná“, t.z. nebude možné na ňu čerpať zážitok (zážitky). Obstarávateľovi v tomto prípade nevzniká povinnosť vrátiť objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok cenu obstarania zážitku.


2. Storno rezervácie čerpania zážitku
a) zo strany objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok
Rezerváciu čerpania zážitku je možné zrušiť zo strany objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok najneskôr 2 pracovné dni do 18,00 hod. pred zjednaným termínom rezervovanej aktivity (ak nie je uvedené v sprievodnom liste inak ) a zjednať v rámci platnosti darčekovej poukážky nový termín, a to bez storno poplatku. Pokiaľ je rezervácia zrušená neskôr, má objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok možnosť zjednať nový termín rezervácie zážitku, avšak v tomto prípade bude objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok ako držiteľovi poukážky obstarávateľom účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z celkovej ceny objednanej služby tak, že v tejto výške bude obstarávateľom objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok krátená zaplatená cena obstarania veci – zážitku. Storno poplatok je určený na krytie nákladov dodávateľa služby vzniknutých s pôvodnou rezerváciou zážitku objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok. Rezervovanie náhradného termínu čerpania zážitku je v tomto prípade podmienené doplatením 50% ceny zážitku zo strany objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok v 10 dňovej lehote splatnosti na základe obstarávateľom doručenej zálohovej faktúry. V prípade zrušenia rezervácie čerpania zážitku objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok v deň konania zážitku, zo strany obstarávateľa je účtovaný objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok storno poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny objednanej služby tak, že v tejto výške bude obstarávateľom objednávateľovi/osobe čerpajúcej zážitok krátená zaplatená cena obstarania veci – zážitku a objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok nemá právo si dohodnúť v rámci platnosti darčekovej poukážky nový termín čerpania zážitku. Objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny zážitku. U pobytových zážitkov platia špecifické storno podmienky. Ich znenie je uvedené v každom sprievodnom liste, ktoré je súčasťou objednaného darčekového balíčka.
b) zo strany obstarávateľa
Rezerváciu čerpania zážitku je možné zrušiť zo strany obstarávateľa zážitku najneskôr 2 pracovné dni (do 18,00 hod.) pred zjednaným termínom rezervovanej aktivity. Objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok má právo si zjednať nový termín. Platnosť darčekovej poukážky sa v tomto prípade predlžuje o dobu 30 kalendárnych dní. V prípade zrušenia termínu čerpania zážitku alebo v prípade odvolania, zrušenia alebo prerušenia čerpania zážitku zo strany dodávateľa zážitku, v dôsledku nepriaznivého počasia, poveternostných podmienok, technických alebo prevádzkových problémov, porúch na strane dodávateľa zážitku, má objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok právo na poskytnutie toho istého zážitku v náhradnom termíne bez akýchkoľvek sankcií vo forme storno poplatkov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že by bolo možné poskytnúť náhradný termín čerpania zážitku až v čase po uplynutí doby platnosti darčekovej poukážky, v takomto prípade sa predlžuje platnosť darčekovej poukážky o dobu do času čerpania zážitku v najbližšie možnom náhradnom termíne.

3. Odstúpenie od zmluvy alebo storno rezervácie
Odstúpenie od zmluvy alebo storno rezervácie čerpania zážitku je potrebné vykonať písomnou formou, a to, emailom, alebo poštou, obyčajnou poštovou zásielkou. Účinky odstúpenia od zmluvy o obstaraní veci – zážitku nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy protistrane.


Článok IX. – Ochrana osobných údajov

Osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok ako dotknutej osoby sú obstarávateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov získavané a spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej v texte ,,ZOOÚ´´), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/E (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spracovania osobných údajov prevádzkovateľa aj so súvisiacimi právnymi predpismi (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Obstarávateľ: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21691/T
IČO : 44 076 797, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov:
a) Internetový obchod, ďalej v texte „e-shop“ - účelom spracúvania osobných údajov je len uzatváranie a plnenie povinností zo zmluvy o obstaraní zážitku na diaľku.
b) Marketing – účelom spracúvania osobných údajov je len marketingová činnosť obstarávateľa.
c) Vernostný program - účelom spracúvania osobných údajov je len odmeňovanie objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok za jeho vernosť a objednávanie zážitkov prostredníctvom obstarávateľa.

a) Získavanie a spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme internetový obchod, ďalej v texte „e-shop“
1. V informačnom systéme e-shop obstarávateľ spracúva získané osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok (ako zmluvnej strany zmluvy o obstaraní zážitku) na nevyhnutné plnenie zmluvy o obstaraní zážitku v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) ZOOÚ bez súhlasu fyzickej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je zmluva o obstaraní zážitku. Obstarávateľ získava a spracúva za týmto účelom osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok v tomto rozsahu:
• meno, priezvisko, titul (nepovinný údaj), fakturačná adresa - t.z. ulica, orientačné číslo budovy, mesto, PSČ, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, údaje na uskutočnenie platby – bankové spojenie,
• adresa na dodanie darčekového balíčka podľa Čl. III. bod 2. obchodných podmienok, ak sa líši od adresy fakturačnej, t.z. ulica, orientačné číslo budovy, mesto, PSČ.

2. Obstarávateľ prehlasuje, zaväzuje sa, že objednávateľom/osobou čerpajúcou zážitok získané a poskytnuté osobné údaje uvedené v bode 1.:
• budú spracúvané za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zážitku v informačnom systéme obstarávateľa „e-shop“ (uzatváranie a plnenie povinností zo zmluvy o obstaraní zážitku na diaľku),
• bude s nimi nakladať v súlade so ZOOÚ,
• za účelom zabezpečenia a zaručenia práv a právom chránených záujmov objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok, vyplývajúcich zo zmluvy o obstaraní zážitku, osobné údaje sprístupniť alebo poskytnúť len svojim jednotlivým zmluvným dodávateľom zážitkov, poštovému podniku alebo doručovateľovi poštových zásielok a sprostredkovateľovi osobných údajov v súlade s § 8 ZOOÚ,
• za účelom riadneho doručenia darčekového balíčka je potrebné, aby objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok umožnil vykonať obstarávateľovi alebo poštovému podniku/doručovateľovi poštových zásielok pri doručení darčekového balíčka preukázanie a overenie jeho totožnosti,
• za účelom riadneho poskytnutia a dodania zážitku je potrebné, aby objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok umožnil vykonať na požiadanie zmluvného dodávateľa zážitku obstarávateľa, preukázanie a overenie jeho totožnosti,
• sú pri ich spracúvaní a pri transakciách uskutočnených na internetových stránkach obstarávateľa zabezpečené proti zneužitiu a bez súhlasu objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok nemôžu byť a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou zmluvných partnerov uvedených v tomto bode za treťou zarážkou),
• nie sú obstarávateľom zverejnené.

b) Získavanie a spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme marketing
1. Ak objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok prejaví záujem a súhlas so zasielaním reklamných a propagačných materiálov, emailov, newsletterov alebo informácií o obchodných novinkách a ponukách obstarávateľa, obstarávateľ je oprávnený túto činnosť poskytnúť a spracúvať osobné údaje objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok s touto činnosťou súvisiace, len na základe jej písomného súhlasu, alebo elektronického súhlasu vyjadreného jasný začiarknutím políčka elektronického formulára ,,Súhlasím so spracovaním osobných údajov na marketingové účely´´.
2. V informačnom systéme marketing obstarávateľ spracúva získané osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok za účelom marketingovej činnosti obstarávateľa uvedenej v bode 1., a to konkrétne za účelom zasielania reklamných a propagačných materiálov, emailov, newsletterov alebo informácií o novinkách a ponukách obstarávateľa v súlade s § 11 ZOOÚ so súhlasom fyzickej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je súhlas objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok. Obstarávateľ získava a spracúva za týmto účelom v tomto informačnom systéme osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok v tomto rozsahu:
• meno, priezvisko, e-mailová adresa.
3. V prípade, že objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok súhlasí so zasielaním reklamných a propagačných materiálov, emailov, newsletterov alebo informácií o novinkách a ponukách obstarávateľa, svoj súhlas jasne vyjadrí začiarknutím elektronického tlačidla :
o súhlasím a zároveň za tým účelom poskytujem obstarávateľovi písomný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, pre písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je dostupný tu
Pre fyzické doručenie písomného súhlasu dotknutá osoba využije jednu z nasledujúcich adries na doručenie:
email: info@adina.sk
poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava
o nesúhlasím.

c) Získavanie a spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme vernostný program
1. Ak objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok prejaví záujem a súhlas, aby bol obstarávateľom odmeňovaný za jeho vernosť pri objednávaní zážitkov prostredníctvom obstarávateľa, obstarávateľ ho zaradí do vernostného programu a obstarávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok s touto činnosťou súvisiace, len na základe jej písomného súhlasu, alebo elektronického súhlasu vyjadreného jasným začiarknutím políčka elektronického formulára ,,Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre zaradenie do vernostného programu´´.

2. V informačnom systéme vernostný program obstarávateľ spracúva získané osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok za účelom odmeňovania objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok za jeho vernosť a objednávanie zážitkov prostredníctvom obstarávateľa, v súlade s § 11 ZOOÚ so súhlasom fyzickej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto informačnom systéme je súhlas objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok. Obstarávateľ získava a spracúva za týmto účelom v tomto informačnom systéme osobné údaje fyzickej osoby objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok v tomto rozsahu:
• meno, priezvisko, e-mailová adresa

3. V prípade, že objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok súhlasí s tým, aby bol obstarávateľom odmeňovaný za jeho vernosť pri objednávaní zážitkov prostredníctvom obstarávateľa a zaradený do vernostného programu obstarávateľa, svoj súhlas jasne vyjadrí začiarknutím elektronického tlačidla :
o súhlasím a zároveň za tým účelom poskytujem obstarávateľovi písomný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, pre písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je dostupný tu
Pre fyzické doručenie písomného súhlasu dotknutá osoba využije jednu z nasledujúcich adries na doručenie:
email: info@adina.sk
poštová adresa: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava
o nesúhlasím.

d) Poučenie obstarávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov o právach objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok, ako aj inej fyzickej osoby (ktorá nie je objednávateľom alebo osobou čerpajúcou zážitok ale je vedená v informačnom systéme obstarávateľa „marketing“ alebo „vernostný program“) – ako dotknutej fyzickej osoby (ďalej v texte len „dotknutá osoba“) pri spracúvaní jej osobných údajov v informačných systémoch obstarávateľa
1. Dotknutá osoba je oprávnená vyžadovať na základe písomnej žiadosti od objednávateľa:
a) potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 citovaného ustanovenia ZOOÚ je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak obstarávateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Obmedzenie práv dotknutej osoby obstarávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u obstarávateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u obstarávateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok je oprávnená, obstarávateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie objednávateľ/osoba čerpajúca zážitok namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u obstarávateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu obstarávateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Objednávateľ/osoba čerpajúca má právo žiadať obstarávateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom obstarávateľ je povinný žiadosti objednávateľa/osoby čerpajúcej zážitok vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba, o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia obstarávateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov obstarávateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby alebo ak obstarávateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona, žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby, kópiu zápisnice je obstarávateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať obstarávateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.

10. Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo ZOOÚ uplatniť u obstarávateľa na emailovej adrese: info@adina.sk , poštovej adrese: ADINA vaše zážitky, s.r.o., so sídlom Hviezdna 8011/20, 917 01 Trnava alebo osobne na prevádzke obstarávateľa: Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava, 917 01, v prevádzkovej dobe: v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:00 hodiny.

11. Žiadosť dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. a) až c), e) až h) a bod 3. až 5. vybaví obstarávateľ bezplatne.

12. Žiadosť dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. d) vybaví obstarávateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

13. Obstarávateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa bodu 11. a 12. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

14. Všetky vyššie uvedené ustanovenia bodu 1. až 13. tohto poučenia sa vzťahujú nielen na osobu objednávateľa/osobu čerpajúcu zážitok ale aj na fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané obstarávateľom ako prevádzkovateľom v informačnom systéme Marketing a Vernostný program.


Článok X. – Záverečné ustanovenia

1. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke obstarávateľa – www.adina.sk , www.darcekyazazazitky.sk . Platnosť zmenených obchodných podmienok je odo dňa ich zverejnenia na uvedenej webovej stránke obstarávateľa.

2. V prípade, ak je zmluva o obstaraní veci - zážitku uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí byť vykonaná v písomnej forme a odsúhlasená obidvomi zmluvnými stranami.

3. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná vo forme telefonického kontaktu, e-mailových správ alebo poštou, prípadne takou formou, ktorú si zmluvné strany výslovne vymienia a vzájomne odsúhlasia.

4. Tieto obchodné podmienky obstarávateľa pri obstaraní veci – zážitku sú obsahovou súčasťou zmluvy o obstaraní veci - zážitku. V prípade, že obstarávateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o obstaraní veci - zážitku, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o obstaraní veci – zážitku uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami.

5. Na spotrebiteľský právny vzťah, spotrebiteľskú zmluvu (t.z. vzťah medzi obstarávateľom zážitku a objednávateľom, ak je spotrebiteľom) ak nie je neupravený týmito obchodnými podmienkami, sa vzťahujú príslušné ustanovenia: Občianskeho zákonníka, z.č. 40/1964 Zb.z. v platnom znení Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., v platnom znení (ďalej v texte „zákon o elektronickom obchode“) Zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.z. o priestupkoch, v platnom znení. Zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení Zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení Zákona č. 160/2015 Z.z. - Civilný sporový poriadok, v platnom znení.

6. Na právny vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom (t.z. ak nejde o spotrebiteľskú zmluvu ale zmluvu uzavretú medzi obstarávateľom a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o obstaraní zážitku, koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) ak nie je neupravený týmito obchodnými podmienkami, sa vzťahujú príslušné ustanovenia: Obchodného zákonníka, z.č. 513/1991 Zb., v platnom znení Občianskeho zákonníka, z.č. 40/1964 Zb.z. v platnom znení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení. Na tieto obchodné právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich a vzťahujúcich sa na spotrebiteľské zmluvy, a to najmä ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

7. Tieto obchodné podmienky majú voči objednávateľovi účinnosť dňom uzavretia zmluvy o obstaraní veci - zážitku, t.z. potvrdením objednávky objednávateľa zo strany obstarávateľa. V prípade zmeny obchodných podmienok, zmenené obchodné podmienky sú účinné pre objednávateľa až dňom uzatvorenia písomného dodatku k pôvodnej zmluve o obstaraní veci - zážitku, v ktorom objednávateľ vyhlási, že súhlasí so zmenenými obchodnými podmienkami.

8. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky obstarávateľovi potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami obstarania veci - zážitku. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami v celom rozsahu súhlasí a na znak súhlasu podáva svoju objednávku na uzatvorenie zmluvy o obstaraní veci, pričom tieto obchodné podmienky tvoria obsahovú súčasť zmluvy o obstaraní veci - zážitku.

9. Všetky texty, ilustrácie, fotografie obsiahnuté v dokumentoch a reklamných materiáloch obstarávateľa podliehajú autorským právam, nesmú byť kopírované alebo použité, používané bez výslovného písomného súhlasu obstarávateľa. Obstarávateľ upozorňuje na to, že fotografie použité v informačných materiáloch obstarávateľa k jednotlivým zážitkom sú iba informačného alebo ilustračného charakteru a môžu sa od skutočnosti odlišovať.

10. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018. Nadobudnutím platnosti nových Obchodných podmienok dňa 25.5.2018 strácajú platnosť pôvodné Obchodné podmienky zo dňa 01.07.2013 .


V Trnave, dňa 25.5.2018
ADINA vaše zážitky, s.r.o.
so sídlom ul. Hviezdna 8011/20 917 01 Trnava
IČO 44 076 797
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro vložka číslo: 21691/T

Jednotka na trhu
v predaji zážitkov
Jednoduchý online predaj
Vernostný klub Adina
pre každého člena
17
Rokov na trhu